V tomto roce vzniká v průmyslové zóně František v katastru obce  Horní Suchá závod na zpracování bioodpadu, výrobu bioCNG (stlačeného biometanu) a koncentrovaného organického hnojiva – Energetické centrum Horní Suchá. 

Závod zpracuje anaerobní digescí jakýkoli odpad, který je schopen rozkladu bez přístupu vzduchu, např. zbytky po kuchyňské úpravě v domácnostech, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, prošlé a vadné potraviny, odpadní tuky, odpady z jídelen, gastro provozoven, odpady z potravinářského průmyslu, a to včetně takových, které jsou v obalech. Obaly je technologie schopna vyseparovat. Zpracovatelská kapacita závodu je 20.000 tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí 3.200.000 m3 zeleného zemního plynu a 1.200 tun koncentrovaného organického hnojiva.  

Tento projekt zajišťuje regionu dlouhodobý rozvoj a splnění zákonných povinností v oblasti s nakládáním s komunálními odpady.