V prosinci 2022 byl zahájen zkušební provoz závodu na výrobu biometanu a koncentrovaného organického hnojiva zpracováním bioodpadu.

Závod zpracuje anaerobní digescí jakýkoli odpad, který je schopen rozkladu bez přístupu vzduchu, např. zbytky po kuchyňské úpravě v domácnostech, biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků, prošlé a vadné potraviny, odpadní tuky, odpady z jídelen, gastro provozoven, odpady z potravinářského průmyslu, a to včetně takových, které jsou v obalech. Obaly je technologie schopna vyseparovat. Zpracovatelská kapacita závodu je 20 000 tun bioodpadu ročně, z čehož se vyrobí 3 200 000 m3 zeleného zemního plynu a 1 200 tun koncentrovaného organického hnojiva.  

Tento projekt zajišťuje regionu dlouhodobý rozvoj a splnění zákonných povinností v oblasti nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady.

Společnost Organic technology s.r.o. realizuje projekt „Energetické centrum Horní Suchá“ s registračním číslem CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_069/0007883.

Předmětem předkládaného projektu je vybudování fermentační stanice, centra na zpracování biologicky rozložitelných odpadů, které bude sloužit k výrobě biometanu a koncentrovaného hnojiva. Realizací projektu dojde k vyššímu materiálovému a energetickému biologicky rozložitelných odpadů o 19 600 t/rok.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.